Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Regulamin biblioteki szkolnej

I. Postanowienia ogólne
 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, przygotowującą uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
II. Funkcje biblioteki
 1. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 3. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
III. Organizacja biblioteki
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: magazynu książek, wypożyczalni, czytelni.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.
 5. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły w wynosi (w przypadku jednego pracownika) 30 godzin tygodniowo.
 6. Zbiory biblioteki dostosowane są do profilu szkoły i zainteresowań użytkowników.
 7. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz, którego zadania są wyszczególnione w planie pracy.
 8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły.
 9. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
IV. Prawa i obowiązki czytelników
 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania e zbiorów biblioteki.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, (z wyjątkiem zbiorów multimedialnych) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory multimedialne), wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca, w tym – 1 lektur. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Zbiory można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 5. Przepisywanie książek na inną osobę może się odbywać tylko w obecności tej osoby.
 6. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazana przez bibliotekarza lub wpłacić na konto rady rodziców trzykrotną antykwaryczna wartość zagubionej książki z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty – na zakup książek w bibliotece szkolnej.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
V. Postanowienia dodatkowe
 1. Pomocą w pracy bibliotekarza są uczniowie z aktywu bibliotecznego pełniący dyżur w bibliotece.

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1513992
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
422
2638
2638
1513992

Twój IP: 18.208.132.33